IGD real Šetríme Váš čas a peniaze ... výhodné riešenia ...
O násSlužbyReferenciePartneriKontakt
Stavby na kľúč Stavebná činnosť Zemné práce Inžinierska činnosť

Služby

Stavby na kľúč

Rekonštrukcie

Zemné práce, autodoprava

Stavebná činnosť

Projektovanie

   projektová dokumentácia

   architektonická štúdia

   územné rozhodnutie

   projekt na stavebné povolenie

   projekt na uskutočnenie stavby

Inžinierska činnosť

Postup pri spracovaní zákazky

Projekt na stavebné povolenie
 
 

Cieľom dokumentácie na stavebné povolenie je poskytnúť dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Projekt na stavebné povolenie musí zohľadniť aj podmienky určené stavebným úradom vydané v územnom rozhodnutí. Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, archtitektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby. Na základe tohto projektu stavebný úrad pred samotným vydaním stavebného povolenia preskúma najma to, či stavba spĺňa podmienky určené územným rozhodnutím, či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, no preverí aj požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, najmapožiadavkyna ochranu životného prostredia, zdravia a ľudských životov.

Obsahuje:
- sprievodnú technickú správu - opis stavby aj s technickým a konštrukčným riešením, zastavanosť, potrebné materiály, napojenie na siete a komunikácie, spôsob a postup výstavby a odtraňovanie odpadu zo stavby, termíny začatia a dokončenia stavby ako aj celkovénáklady na stavbu
- celkovú situáciu stavby v mierke s návrhom prípojok na existujúce pozemné siete
- dokumentáciu a výkresy nových komunikáciía prípojok inžinierskych sietí
- výkresy architektonického a stavebného riešenia v mierke - pôdorysy,pohľady, rezy, na ktorých sú zobrazené jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, schodištia, obvodové, nosné a strešné konštrukcie, komíny), výˇkové riešenie stavby a všetkých jej priestorov s vyznačením jej funkcií
- statické riešenie nosných konštrukcií
- schematické výkresy všetkých vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotechnických, plynových, vykurovanie, silno a slaboprúdových), technické zariadenia (napr. kotolne) v mierke
- riešenie požiarnej ochrany
- spôsob likvidácie odpadu počas výstavby
- riešenie spevnených a nespevnených plôch na území pozemku

K týmto základným prvkom dokumentácie potrebnej na vydanie stavebného povolenia treba priložitosť množstvo vyjadrení a povolení od účastníkov stavebného povolenia, to znamená všetkých, ktorých sa stavba týka (napr. elektrárne, vodárne, plynárne, požiarnikov a pod.). Zoznam inštitúcií dostanete na príslušnom stavebnom úrade.

 
© 2013-2018 igdreal.sk. Všetky práva vyhradené.
Created by Weblife, design by Rendy, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife
Kontakt : Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
0905 887 020, info@igdreal.sk